Regulament

Regulament

de infiinţare, funcţionare si organizare a FilialeI teritoriale „NORD EST” a

Ordinului ARHITECŢILOR DIN ROMÂNA

(regulament.doc)

(regulament.pdf)

aprobat în Conferinţa Filialei Teritoriale Nord Est- 20 aprilie 2012

CUPRINS

Titlul 1. Dispoziţii generale

Art. 1 –Filiala teritoriala „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 2 – Constituirea filialei teritoriale „Nord Est”   a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 3 – Sediile filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 4 – Comunicarea înfiinţării filialei

Art. 5 – Reorganizarea și/sau desființarea  filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 6 –Atribuţiile filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 7 –Veniturile filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 8 –Membrii filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România  

Art. 9 –Drepturile membrilor filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

Art. 10 –Obligaţiile membrilor filialei teritoriale „Nord Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

 

Titlul 2. Foruri de conducere.

Art. 11 – Forurile de conducere a filialei teritoriale a Ordinului

Art. 12 – Conferinţa teritorială

Art. 13– Condiţii legale de desfăşurare a conferinţei teritoriale

Art. 14 – Atribuţiile conferinţei teritoriale

Art. 15 – Calendarul conferinţei teritoriale

Art. 16 – Documentele supuse aprobării de către conferinţa teritorială

Art. 17 – procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinței teritoriale.

Art. 18 – Înregistrarea participanţilor

Art. 19 – Comisia de verificare şi numărare a voturilor

Art. 20 – Elemente tehnice privind votul

Art. 21 – Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor

Art. 22 – Comunicarea rezultatelor votului

Art. 23 – Procesul-verbal al conferinţei teritoriale

Art. 24 – Comunicarea rezultatelor conferinței teritoriale

Art. 25 – Alegerea consiliul de conducere teritorial

Art. 26 – Candidaturile

Art. 27 – Documente necesare votului

Art. 28 –Votul

Art. 29 – Scrutinul pentru alegerea membrilor consiliului de conducere teritorial și ai comisiilor

Art. 30 – Scrutinul pentru preşedintele filialei

Art. 31 – Consiliul de conducere teritorial

Art. 32 – Atribuţiile consiliului de conducere teritorial

Art. 33 – Şedinţele consiliului de conducere teritorial

Art. 34 – Colegiul director teritorial

Art. 35– Atribuţiile Colegiului director teritorial

Art. 36 – Vicepreşedinţii

Art. 37– Trezorierul

Art. 38 – Şedinţele Colegiului director teritorial

Art. 39 – Preşedintele filialei teritoriale

Art. 40 – Organizarea aparatului administrativ

Art. 41 – Evidenţe şi baze de date

Art. 42 – Comisia teritorială de cenzori

Art. 43 – Atribuţiile comisiei de cenzori

Art. 44 –  Obligatiile comisiei teritoriale de cenzori

Art. 45 – Comisia teritorială de disciplină

Art. 46 – Raporturile filialei cu Ordinul

Art. 47 – Raporturile patrimoniale

Art. 48 – Dispoziții finale

REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A FILIALEI TERITORIALE

”NORD-EST” A ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

 

În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și în baza Regulamentului-cadru pentru filiale aprobat de Conferința Națională a Ordinului Arhitecților din România din 26-27 noiembrie 2011, s-a elaborat Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialei teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecţilor din România.

Art. 1 – Filiala teritorială ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecţilor din România

(1) Filiala teritorială ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecţilor din România denumit în continuare Ordin a fost înființată, în temeiul prevederilor Secţiunii 2 a Capitolului III din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului, precum şi a Regulamentului-cadru pentru filiale.

(2) Filiala teritorială ”Nord-Est” a Ordinului funcţionează ca structură teritorială a Ordinului, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, cu for de conducere, buget şi patrimoniu proprii.

 

Art. 2 – Constituirea filialei teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecților din România

(1) La nivelul judeţelor Suceava și Botoșani, însumând împreună peste 50 de arhitecţi și conductori arhitecți, s-a înființat filiala teritorială ”Nord-Est” a OAR, prin libera asociere a profesioniștilor mai sus menționați.

(2) Filiala teritorială ”Nord-Est” a dobândit personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a memembrilor săi, care a avut loc la 29.09.2001

(3) Hotărârea de înfiinţare a filialei teritoriale ”Nord-Est” a OAR, în condiţiile legii, aparţine majorităţii arhitecţilor din judeţele Suceava și Botoşani.

(4) Filiala  teritorială Nord-Est a dobândit  personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, ocazie cu care s-au  stabilit:

a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale Nord-Est este oraşul Suceava.

b) forurile de conducere proprii;

c) propriul regulament de organizare şi funcţionare, potrivit regulamentului-cadru, aprobat de Conferinţa Naţională a Ordinului.

(5) Colegiul director al Ordinului a  constatat că organizarea adunării generale de constituire şi  hotărârea de aprobare a înfiinţării filialei au fost  în conformitate cu prevederile legii, ale Regulamentului-cadru şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi a  dispus  luarea în evidenţă a acesteia .

Art. 3 – Sediul  filialei teritoriale Nord-Est a Ordinului Arhitecţilor din România

(1) Sediul filialei  teritoriale Nord-Est s-a stabilit prin hotărârea conferinţei teritoriale, în municipiul Suceava,  reşedinţă a judeţului  Suceava, fiind judeţul care deţine și cel mai mare număr de membri.

(2) Filiala are deschisă o reprezentanță  în municipiul Botoşani, fără personalitate juridică, al cărei patrimoniu face parte din patrimoniul filialei şi este finanţată din bugetul filialei.

Art. 4 – Comunicarea înfiinţării filialei teritoriale ”Nord-Est”  a OAR

La constituire, filiala  teritorială  ”Nord-Est” a remis Ordinului Arhitecților din România procesul-verbal al şedinţei de constituire, regulamentul propriu de funcţionare alcătuit în baza regulamentului adoptat de Conferința Națională, forurile de conducere şi comisiile alese, precum şi dovada sediului filialei.

Art. 5 – Reorganizarea şi/sau desfiinţarea filialei teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului

(1) Filiala  teritorială se poate reorganiza în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament-cadru,în funcţie de creşterea sau reducerea numărului arhitecţilor dintr-un judeţ.

(2) În condiţiile în care  filiala teritorială fuzionează cu o altă filială teritorială, patrimoniul mobil şi imobil se comasează. Retragerea unor membri din filială nu dă dreptul la returnarea cotizaţiilor şi taxelor achitate şi nici la retragerea vreunei părţi din patrimoniu.

(3) Filiala teritorială se desfiinţează în cazul în care numărul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferinţă teritorială nu se pot alege forurile de conducere şi comisiile,conferinţă organizată potrivit prevederilor de la art. 12 alin. (5) şi (7).

(4) În toate cazurile, desfiinţarea sau reorganizarea filialelor teritoriale (fuziune sau divizare) se face prin hotărâri ale conferinţelor teritoriale ale filialelor în cauză şi cu respectarea prevederilor de la art. 2.

(5) În cazul în care  filiala teritorială se desfiinţează, iar membrii acesteia se afiliază la două sau mai multe filiale, patrimoniul mobil şi imobil se transferă la o altă filială, potrivit hotărârii de desfiinţare,adoptată de conferinţa teritorială. În caz de divergenţă, patrimoniul va fi transferat prin hotărâre a Consiliului naţional.

(6) Hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a filialei teritoriale va fi transmisă Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile de la aprobare.

(7) Colegiul director al Ordinului va valida hotărârea de reorganizare sau desfiinţare a filialei în cel mult 10 zile de la adoptarea acesteia.

(8) În cazul în care Colegiul director invalidează hotărârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare, o va supune Consiliului naţional spre revocare.

 

Art. 6 – Atribuţiile filialei  teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului  Arhitecților din România  (1) Filiala teritorială NE a Ordinului are următoarele atribuții:

a) protejează şi promovează calitatea produsului de arhitectură şi urbanism la nivel local;                

b) urmărește exercitarea competentă şi calificată a profesiei de arhitect de către membrii săi, în respectul legii şi al codului deontologic;                                                                                            

d) reprezintă interesele membrilor săi în faţa autorităţilor administratiei publice locale şi a celorlalte autorităţi organizate la nivel local;                                                                                           

e) constituie, organizează şi gestionează baza de date, evidenţele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum şi tabloul teritorial;                                                                                                                                          

 f) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Colegiului director, a deciziilor si circularelor emise de preşedintele Ordinului, precum şi a tuturor actelor administrative emise de forurile de conducere ale filialei;                                      

g) asigură, împreună cu Ordinul, formarea profesională continuă a membrilor, conform Programului naţional de pregătire profesională continuă, aprobat de Consiliul naţional;                         

e) organizează activităţi şi manifestări profesionale şi culturale, precum şi alte activităţi iniţiate de membri.                                                                                                                             

   (2) Filiala exercită şi alte atribuţii stabilite de conferinţele teritoriale, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi functionare a Ordinului.

 

 

Art. 7 – Veniturile filialei teritoriale a ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecților din România

(1) Activitatea filialei teritoriale NE a Ordinului se finanţează din cotizaţii anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere şi taxe de reluare a dreptului de semnătură, stabilite de Conferinţa naţională, alte taxe stabilite de Consiliul naţional al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestări culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii, legate,sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) În aplicarea dispoziţiilor de la art. 23 alin. (2) din lege, filiala teritorială NE a Ordinului colectează cotizaţiile şi taxele prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(3) Potrivit hotărârii Conferinţei naţionale, filiala teritorială  este obligată să vireze Ordinului o cotă parte din cotizaţiile anuale, din taxele de înscriere şi din taxele de reluare a dreptului de semnătură achitate de membri. Viramentul către Ordin se va efectua până la data de 10 martie, respectiv 10 mai a anului în curs pentru cotizaţiile încasate până la 25 februarie, respectiv 30 aprilie şi pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de încasări.

(4) Conferinţa teritorială poate aproba, la propunerea consiliului de conducere teritorial, alte cotizaţii suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care se fac venitintegral la bugetul filialei.

 

Art. 8 – Membrii filialei teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecților din România

(1) Din filiala teritorială ”Nord-Est” a Ordinului fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii fără drept de semnătură sau cărora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură similar conductorilor arhitecţi, stagiarii şi orice deţinători ai titlului de arhitect, la cererea acestora.

(2) Membrii filialei teritoriale aparţin acesteia numai pe baza adresei de domiciliu a acestora. Se interzice apartenenţa la o filială pe baza adresei privind reşedinţa, respectiv adresa locuinţei secundare.

 

Art. 9 – Drepturile membrilor filialei teritoriale NE a Ordinului Arhitecților din România

În completarea drepturilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrii filialei  teritoriale beneficiază şi de alte drepturi ce decurg din această calitate:

a) să participe la toate activităţile şi manifestările organizate de filiala din care fac parte;

b) să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere şi în comisiile filialei, precum şi să fie numiţi în alte comisii;

c) să fie informaţi, prin orice mijloc de comunicare, asupra activităţii desfăşurate de filială şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acesteia;

d) să poată consulta baza de date a membrilor, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispun filialele şi să beneficieze de toate condiţiile şi modalităţile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;

e) să formuleze propuneri şi amendamente la toate documentele filialei supuse aprobării/adoptării conferinţelor teritoriale;

f) să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru al Ordinului;

g) să beneficieze de sprijin în administrarea dovezilor necesare si argumentelor legale pentru apărarea dreptului de autor, în condiţiile legii;

h) să aibă acces nelimitat la concursurile de arhitectură organizate/co-organizate de Ordin;

i) să beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de către conferinţele teritoriale.

 

Art. 10 – Obligaţiile membrilor filialei teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului

În completarea obligaţiilor prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrilor filialei  teritoriale le revin şi alte obligaţii ce decurg din această calitate:

a) să participe la programele de formare profesională organizate de Ordin împreună cu filiala sau cu un grup de filiale;

b) să achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia anuală, precum şi taxele stabilite de Conferinţa naţională, Consiliul naţional şi, după caz, de conferinţa teritorială a filialei;

c) să participe la lucrările conferinţei teritoriale;

d) să solicite înregistrarea la filială a tuturor proiectelor de arhitectură pentru care a exercitat dreptul de semnătură, conform art. 6 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările ulterioare;

e) să nu desfăşoare şi să nu angajeze activităţi politice în cadrul şi pe seama filialei;

f) să solicite filialei documente privind calitatea sa de membru;

g) să aducă la cunoştinţa filialei orice modificare nouă faţă de datele înregistrate în evidenţele filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării, şi să ofere în acest sens toate datele solicitate de filială;

h) să aducă la cunoştinţa filialei pierderea parafei profesionale şi să solicite obţinerea unei noi parafe;

i) să depună la filială parafa profesională în cazul suspendării dreptului de semnătură, indiferent de motivele suspendării.

 

Capitolul II. Foruri de conducere

Art. 11 – Forurile de conducere teritoriale ale filialei ”Nord-Est” a Ordinului

(1) Organizarea şi funcţionarea filialei teritoriale este asigurată de către forurile de conducere alese ale acesteia, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control, potrivit legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi Regulamentului-cadru pentru filiale.

(2) Forurile de conducere ale filialei teritoriale NE a Ordinului sunt:

a) Conferinţa teritorială;

b) Consiliul de conducere teritorial;

c) Colegiul director teritorial;

d) Preşedintele filialei.

(3) Persoanele alese în funcţia de preşedinte şi cea de membru al consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv.

 

Art. 12 – Conferinţa teritorială

(1)  Conferinţa teritorială este alcătuită din toţi membrii filialei teritoriale.

(2) Conferinţa teritorială ordinară se organizează o dată la patru ani, de către consiliul de conducere teritorial.

(3) Conferinţa teritorială se organizează obligatoriu în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către preşedinte sau de către jumătate plus unu dintre membrii consiliului de conducere teritorial ori de către jumătate plus unu dintre membrii titulari şi supleanţi ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplină ale filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii arătate.

(4) Se convoacă conferinţa teritorială în cazul solicitării de revocare a preşedintelui sau a jumătate plus unu dintre membrii consiliului de conducere teritorial, ori a jumătate plus unu dintre membrii comisiilor alese ale filialei, precum şi în cazul unor motive temeinice şi justificate şi numai în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei treimi din numărul membrilor filialei. Conferinţa teritorială va decide asupra motivelor revocării şi/sau a problemelor care au constituit motivul convocării.

(5) O nouă conferinţă teritorială se organizează obligatoriu şi în condiţiile în care  la conferința teritorială ordinară de alegeri nu au fost aleși toți membrii forurilor de conducere și/sau toți membrii comisiei de cenzori și/sau de disciplină.

(6) Conferinţă teritorială se organizează şi în cazul în care Consiliul naţional a dispus prin hotărâre.

(7) Convocarea Conferinţei teritoriale se face prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, care se comunică direct membrilor filialei cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotărârea de convocare se stabilesc data, durata, locul desfăşurării conferinţei teritoriale, forurile de conducere şi comisiile care se aleg, numărul locurilor, data-limită de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse aprobării/adoptării conferinţei teritoriale, precum şi data-limită până la care se pot formula propuneri şi amendamente la respectivele documente.

(8) Potrivit prevederilor de la alin. (4), în cazul în care se solicită revocarea membrilor aleşi în funcţii de către conferinţa teritorială, membrii filialei vor arăta faptele pentru care formulează solicitarea, vor motiva în fapt şi în drept solicitarea şi vor ataşa lista cu semnăturile lor olografe, în original.

(9) Conferinţa teritorială organizată potrivit prevederilor de la alin. (3), (4), (5) şi (6) are caracter

extraordinar şi se organizează în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleaşi condiţii ca şi conferinţa teritorială ordinară.

 

Art. 13 – Condiţiile legale de desfăşurare a conferinţei teritoriale

(1) Conferinţa teritorială este legal constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor cu drept de vot ai filialei.

(2) La a doua convocare, conferinţa teritorială este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor filialei cu drept de vot.

(3) În cazul în care conferinţa teritorială nu este legal constituită nici la a doua convocare, aceasta se va convoca şi organiza la o dată ulterioară.

(4) Filiala teritorială va asigura participarea la conferinţa teritorială a cel puţin unui reprezentant al fiecărui judeţ din cadrul componenţei acesteia.

 

Art. 14 – Atribuţiile conferinţei teritoriale

(1) Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:

a) adoptă şi, după caz, modifică regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, după avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului asupra proiectului;

b) stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;

c) adoptă organizarea aparatului administrativ al filialei;

d) alege şi revocă preşedintele filialei teritoriale;

e) alege şi revocă membrii consiliului de conducere teritorial;

f) alege şi revocă membrii comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplină, constituite la nivel teritorial;

g) alege delegaţii şi supleanţii pentru Conferinţa naţională, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

h) aprobă toate documentele proprii ale filialei, supuse votului;

i) aprobă înfiinţarea structurilor economice, care urmează să se organizeze şi să funcţioneze la nivelul filialei;

j) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită.

(2) Prezidiul lucrărilor conferinţei teritoriale este asigurat de către membrii colegiului director teritorial.

(3) Lucrările conferinţei teritoriale vor fi deschise de preşedintele în exerciţiu al filialei şi vor fi conduse prin rotaţie de către preşedinte şi membrii prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.

 

Art. 15 – Calendarul conferinţei teritoriale

(1) După aprobarea hotărârii de convocare a conferinţei teritoriale, colegiul director teritorial va detalia calendarul conferinţei teritoriale, având în vedere şi prevederile de la art. 17 din prezentul regulamentcadru.

(2) În exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1), colegiul director teritorial va emite o hotărâre, care va fi comunicată tuturor membrilor.

 

Art. 16 – Documentele supuse aprobării de către conferinţa teritorială

(1) Documentele supuse prin vot aprobării conferinţei teritoriale sunt:

a) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, elaborat potrivit regulamentului-cadru şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului;

b) organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei;

c) documentul de fundamentare a constituirii structurilor economice în cadrul filialei;

d) documente propuse de forurile de conducere, comisiile alese şi comisiile numite ale filialei;

e) documente propuse de forurile de conducere ale Ordinului.

(2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei teritoriale, prin poştă sau în format electronic, şi vor cuprinde:

a) ordinea de zi propusă;

b) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;

c) lista candidaţilor pentru forurile de conducere;

d) lista candidaţilor pentru comisiile care se aleg;

e) toate documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

 

Art. 17 – Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale

(1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:

a) documentele, în forma elaborată de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o dată stabilită de coordonatorul fiecărui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţa electronică, la aceeaşi dată cu postarea pe site;

b) documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse consultării membrilor pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, într-o rubrică denumită ”Transparenţă decizională. Documente în dezbaterea membrilor filialei”, specificându-se data postării, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie să fie corelată cu calendarul conferinţei teritoriale;

c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse dezbaterii;

(2) Amendamentele formulate de membri filialei la documente trebuie să respecte următoarele condiţii:

a) să fie făcute în formă scrisă;

b) să fie motivate în drept şi în fapt;

c) să fie trimise către grupurile de lucru care au elaborat documentele în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b);

d) să fie semnate de titularul propunerilor.

(3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de respingere.

(4) Documentele împreună cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale

grupului/grupurilor de lucru vor fi înaintate, de către coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru, colegiului director al filialei spre a fi însuşite.

(5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreună cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţă va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţă urmând să fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.

(6) Documentele în formă finală vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2).

 

Art. 18 – Înregistrarea participanţilor

(1) Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.

(2) Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei, la intrarea în sala unde se desfăşoară lucrările conferinţei teritoriale.

(3) Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit în ordinea de zi.

(4) Contestațiile legate de tabelele cu participanți trebuie făcute în scris, către consiliul teritorial de conducere al filialei, care asigură organizarea,în prima zi a conferinței, până la data anunțată în convocare.Contestațiile primite și modul de rezolvare vor fi anunțate la începerea lucrărilor.

 

Art. 19 – Comisia de verificare şi numărare a voturilor

(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va fi formată din 3 membri dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisiile alese.Dintre aceștia doi  membri vor fi din județul Suceava și unul din județul Botoșani. În cazul în care mai multe persoane decât numărul de membri și-au depus cererea de a face parte de comisie, alegerea acesteia  se va face în ordinea depunerii cererilor.

(2) Componenţa nominală a comisiei de verificare şi numărare a voturilor va fi desemnată de plenul conferinţei teritoriale, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Comisia alege dintre membrii săi un preşedinte, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedură apărute, precum şi de a comunica plenului conferinţei teritoriale toate rezultatele votului.

Art. 20 – Elemente tehnice privind votul

(1) Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în sală înainte de începerea procesului de votare, moment în care se şi sigilează. Urnele vor fi supravegheate de către membrii comisiei de verificare şi numărare a voturilor pe tot parcursul votării şi până la deschiderea lor.

(2) Buletinele de vot vor avea culoare distinctă pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui, după caz.

(3) Buletinele de vot pentru primul şi, după caz, pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor, în aceeaşi formă.

 

Art. 21 – Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor

(1) Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor şi este vot deschis pentru aprobarea documentelor.

(2) Documentele vor fi aprobate cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

(3) Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor este descrisă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(4) Hotărârile conferinţei teritoriale se aprobă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

 

Art. 22 – Comunicarea rezultatelor votului

(1) Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii, care va fi prezentat participanţilor la conferinţă.

(2) Raportul prezentat de comisie trebuie să cuprindă:

a) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot;

b) numărul total al membrilor filialei cu drept de vot prezenţi;

c) numărul candidaţilor pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie;

d) numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, precum şi numărul voturilor anulate;

e) lista persoanelor alese şi numărul voturilor obţinute de fiecare dintre acestea;

f) lista documentelor supuse votului şi numărul voturilor pentru fiecare document.

 

Art. 23 – Procesul-verbal al conferinţei teritoriale

(1) Secretariatul conferinţei teritoriale, aprobat prin hotărâre a consiliului de conducere a filialei, va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

a) modul în care a fost convocată conferinţa teritorială şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

b) anul, luna, ziua, ora şi locul de desfăşurare al conferinţei teritoriale;

c) ordinea de zi votată;

d) componenţa prezidiului conferinţei teritoriale;

e) datele prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a)-f);

i) luările de cuvânt;

j) hotărârile aprobate.

(2) Procesul-verbal va purta semnătura membrilor prezidiului conferinţei teritoriale.

(3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei şi se transmite în termen de 7 zile tuturor membrilor filialei.

 

Art. 24 – Comunicarea rezultatelor conferinţei teritoriale

(1) Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei şi Ordinului şi se va afişa la sediul filialei, timp de 10 de zile.

(2) Procesul-verbal privind lucrările conferinţei teritoriale va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile de la redactare.

 

Art. 25 – Alegerea consiliului de conducere teritorial al filialei NE a OAR

(1) Numărul membrilor în consiliul teritorial al filialei NE, exclusiv preşedintele, în funcţie de numărul membrilor filialei, este  de 10 membri.

(2) Din numărul total de membri ai consiliului teritorial cel puțin 2/3 vor fi arhitecți cu drept de semnătură.

(3) Componența consiliului de conducere va asigura reprezentativitatea proporțională a membrilor fiecărui județ care fac parte din filială, astfel că cei zece membri aleși vor reprezenta cele două județe în următoarea proporție : 7 membri  din județul Suceava și 3 membri din județul Botoșani.

(4) Condițiile de eligibilitate sunt cele prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului.

(5) Din consiliul de conducere teritorial face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.

Art. 26 – Candidaturile

(1) Filiala teritorială are obligaţia de a anunţa membrii despre posibilitatea de a-şi depune candidatura, precum şi despre data limită până la care trebuie depus dosarul la sediul filialei.

(2) Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filială sau se transmit prin poştă, până la datalimită stabilită de consiliul de conducere teritorial.

(3) Dosarul fiecărui candidat va conţine, în mod obligatoriu: cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului, însoţită de un curriculum vitae succint, obiectivele şi acţiunile pe care urmează să le realizeze candidatul dacă va fi ales, adeverinţă eliberată de filială privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.

(4) Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei, cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei.

 

Art. 27 – Documentele necesare votului

(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia membrilor cu drept de vot, în ziua scrutinului.

(2) Buletinele de vot se ridică de fiecare membru cu drept de vot, numai personal.

(3) Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la obţinerea unui duplicat.

 

Art. 28 – Votul

(1) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.

(2) Fiecare buletin de vot va fi însoţit de instrucţiunile de votare.

(3) Votarea se face prin bifarea cu X a opţiunii.

(4) Buletinele de vot vor fi considerate nule, dacă nu conţin nicio opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numărul locurilor disponibile pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie.

 

Art. 29 – Scrutinul pentru alegerea membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai comisiilor

(1) Scrutinul are loc într-un singur tur.

(2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnă.

(3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu maipuţin de jumătate plus unu dintre acestea, în ordine descrescătoare.

(4) Conferinţa teritorială va decide modalitatea de departajare în caz de egalitate de voturi.

(5) Revocarea membrilor consiliului de conducere teritorial şi a celor ai comisiilor alese se face în aceleaşi condiţii ca şi alegerea şi cu respectarea prevederilor de la art. 12 alin. (4) şi (9).

 

Art. 30 – Scrutinul pentru alegerea preşedintelui filialei

(1) Preşedintele se alege în primul tur de scrutin, dacă unul dintre candidaţi a obţinut majoritatea simplă avoturilor valabil exprimate.

(2) Al doilea tur de scrutin se va organiza dacă niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplă avoturilor în primul tur.

(3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii doi candidaţi clasaţi în primul tur şi va fi ales candidatulcare a obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.

 

Art. 31 – Consiliul de conducere teritorial

(1) Între reuniunile conferinţei teritoriale, activitatea filialei este coordonată de consiliul de conducere teritorial.

(2) Prima şedinţă a consiliului de conducere teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei teritoriale.

(3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, prin vot secret al majorităţii membrilor prezenţi.

(4) Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director teritorial unele atribuţii ce-i sunt conferite prin prezentul regulament-cadru.

(5) Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv.

(6) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial decade de drept din această funcţie dacă:

a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunţă hotărâre definitivă de condamnare a membrului Consiliului naţional pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial poate decădea din funcţie pentru 3 absenţe consecutive nemotivate sau pentru alte fapte în legătură cu funcţia. În aceste situaţii, consiliul de conducere teritorial constată decăderea din funcţie, pe baza unui raport întocmit de o comisie formată din 3 membri ai săi, desemnaţi de către acesta prin hotărâre.

 

Art. 32 – Atribuţiile consiliului de conducere teritorial al filialeim NE

(1) Consiliul teritorial are următoarele atribuţii:

a) aprobă hotărârea de convocare a conferinţei teritoriale şi calendarul de pregătire şi organizare aacesteia, precum şi componenţa nominală a comitetului de organizare şi secretariatul conferinţei;

b) alege şi revocă membrii colegiului director teritorial;

c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, până la data de 3 decembrie a anului în curs pentru exerciţiul financiar următor, pe care îl comunică Ordinului, pentru a fi cuprins ca anexă în bugetul general de venituri şi cheltuieli ale Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;

d) analizează modul de gestiune a patrimoniului şi bugetului filialei şi aprobă descărcarea anuală de gestiune a filialei, potrivit raportului comisiei de cenzori;

e) pregăteşte conferinţa teritorială şi avizează documentele proprii ale filialei, documente ce vor fi supuse aprobării conferinţei;

f) avizează organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei, regulamentul propriu de

organizare şi funcţionare a filialei teritoriale, precum şi celelalte documente care vor fi supuse aprobării conferinţei teritoriale;

g) aprobă procedura şi condiţiile de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei, în caz de

indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia, de către vicepreşedinţii filialei, cu excepţia

trezorierului;

h) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor alese ale filialei;

i) numeşte comisii ale filialei, altele decât cele alese, şi aprobă regulamentele de organizare şi

funcţionare a acestora;

j) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a grupurilor de lucru constituite la nivelul filialei;

k) analizează activitatea anuală a colegiului director teritorial şi a preşedintelui, pe baza rapoartelor întocmite de aceştia;

l) întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinită pe parcursul mandatului şi îl supune conferinţei teritoriale spre aprobare;

m) soluţionează contestaţiile depuse împotriva hotărârilor colegiului director teritorial;

n) constată decăderea din funcţie a unui membru al său, în situaţia în care împotriva acestuia s-a aplicat o sancţiune disciplinară;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu legea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) Locul membrului decăzut din funcţie este luat de următorul candidat care a întrunit cel mai mare număr de voturi la Conferinţa teritorială, cu condiţia respectării prevederilor de la art. 29 alin (3) din prezentul regulament.

(3) Consiliul de conducere teritorial revocă membrii colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, numai pe baza documentului în care sunt arătate motivele justificative ale solicitării de revocare şi pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanţi, cu semnăturile lor olografe, în original.

(4) În condiţiile arătate la alin. (3) şi în cazul în care membrii consiliului de conducere constată că motivele revocării sunt întemeiate, vor aproba hotărârea de revocare şi vor dispune alegeri noi.

(5) Consiliul de conducere teritorial îşi va elabora şi aproba propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

Art. 33 – Şedinţele consiliului de conducere teritorial

(1) Consiliul de conducere teritorialal filialei teritoriale NE  se întruneşte în şedinţe o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui filialei.

(2) Preşedintele poate convoca consiliul de conducere teritorial ori de câte ori consideră necesar, cu avizul prealabil al colegiului.

(3) Preşedintele va convoca consiliul de conducere teritorial şi la cererea a două treimi dintre membrii colegiului director teritorial sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii consiliului de conducere teritorial.

(4) Ordinea de zi este fixată de preşedinte şi, după caz, cu avizul prealabil al colegiului director.

(5) Şedinţele vor fi convocate cu cel puţin 12 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi şi termenul-limită până la care se vor transmite materialele suport. Termenul până la care materialele suport vor fi puse la dispoziţia membrilor consiliului nu poate fi mai mic de 3 zile înainte de data de desfăşurare a şedinţei.

(6) Şedinţa este considerată statutară, dacă au fost anunţaţi toţi membrii şi au fost respectate toate prevederile prezentului regulament, în prezenţa majorităţii simple a membrilor consiliului de conducere, cu excepţia şedinţei de alegeri a membrilor colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi în alte situaţii stabilite de consiliul de conducere teritorial, când prezenţa trebuie să fie de cel puţin două treimi dintre membri.

(7) Votul este deschis, cu excepţia celui pentru alegerea membrilor colegiului director teritorial sau în cazul altor situaţii stabilite de către consiliul de conducere teritorial.

(8) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de conducere teritorial emite hotărâri şi avize, adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.

(9) Şedinţele consiliului de conducere teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de către preşedinte şi secretarul executiv al filialei.

(10) Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, în copie, însoţit de materialele votate, în forma lor definitivă, vor fi transmise spre informare membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai colegiului director teritorial, membrilor filialei, precum şi Ordinului, în termen de 12 zile.

 

Art. 34 – Colegiul director teritorial

(1) Colegiul director teritorial se constituie la nivelul fiecărei filiale teritoriale.

(2) Candidaţii pentru colegiul director teritorial vor fi propuşi de către preşedinte, dintre membrii consiliului de conducere teritorial, pe domeniile prevăzute la art. 36 alin. (2).

(3) În condiţiile în care una sau mai multe propuneri de candidat/candidaţi formulată/e de preşedinte pentru colegiul director teritorial nu a/au întrunit cel puţin jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate, preşedintele poate propune alt/alţi candidaţi. Dacă nici acesta/aceştia nu a/au întrunit numărul de voturi necesare, sarcina desemnării revine consiliului de conducere teritorial.

(4) Filialele teritoriale cu un număr de până la 14 membri inclusiv în consliul de conducere teritorial, vor avea un colegiu format din 3 vicepreședinți și un trezorier.

(5) Filiala teritorială Nord-Est cu un număr de 10  membri  în consiliul de conducere teritorial, va  avea un colegiu director teritorial compus 3 vicepreşedinţi şi un trezorier.

(6) Colegiul director coordonează activitatea curentă a filialei.

(7) În cazul în care un membru al colegiului director nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive bine justificate sau prin demisie, se vor organiza alegeri pentru acel loc, în aceleaşi condiţii statutare prevăzute la art. 33 alin. (6) şi (7).

(8) Cel puţin două treimi din numărul membrilor colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept de semnătură.

(9) Colegiul director poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte, în cazul în care se află înimposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de către acesta sau, după caz, de către unii membri ai acestuia.

(10) Din colegiul director face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.

Art. 35 – Atribuţiile colegiului director teritorial

(1) Colegiul director teritorial are următoarele atribuţii:

a) coordonează pregătirea conferinţei teritoriale împreună cu comitetul de organizare al acesteia;

b) pregăteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei şi o înaintează consiliului de conducere teritorial spre avizare;

c) asigură prezidiul conferinţei teritoriale;

d) întocmeşte documentele proprii ale filialei şi le supune avizului consiliului de conducere teritorial, în vederea adoptării acestora de către conferinţa teritorială;

e) întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobării consiliului de conducere teritorial;

f) asigură informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice şi hotărârilor adoptate;

g) controlează evidenţa şi întocmirea tabloului teritorial şi aprobă, până la data de 10 ianuarie a anului în curs, datele finale privind membrii cu drept de semnătură şi membrii cu drept de semnătură suspendat, pentru a fi transmis Ordinului, în vederea publicării Tabloului naţional al arhitecţilor;

h) coordonează activitatea de întocmire şi transmitere a dosarelor membrilor stagiari ai filialei, în vederea dobândirii dreptului de semnătură;

i) supraveghează întocmirea bazei de date a filialei, a evidenţelor şi tabloului teritorial ale membrilor şi aplică legea şi hotărârea Consiliului naţional al Ordinului privind constituirea, organizarea şi gestionarea bazelor de date;

j) coordonează şi controlează aplicarea procedurilor privind realizarea evidenţei lucrărilor depuse pentru a primi dată certă;

k) coordonează modul de gestiune a patrimoniului şi a bugetului filialei;

l) aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din lege, în baza hotărârii comisiei teritoriale de disciplină;

m) întocmeşte un raport anual privind activitatea sa şi îl supune spre analiză consiliului de conducere teritorial;

n) analizează rapoartele de activitate a grupurilor de lucru şi dispune măsuri, după caz;

o) aprobă regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ al filialei;

p) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului administrativ al filialei;

q) numeşte secretarul executiv al filialei.

(2) Atribuţiile membrilor colegiului director sunt repartizate pe domenii.

(3) Colegiul director teritorial poate îndeplini şi alte atribuţii delegate de către consiliul de conducere teritorial.

 

Art. 36 – Vicepreşedinţii

(1) Vicepreşedinţii filialei în număr de trei sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilită de consiliul de conducere teritorial, cu excepţia trezorierului.

(2) Vicepreşedinţii asistă preşedintele în coordonarea, informarea şi reprezentarea filialei şi fiecare dintre aceştia are atribuţii specifice legate în principal de:

a) profesie și sistemul de informații privind costurile de proiectare

b) legislație, regulamente și concursuri de arhitectură;

c) educație, stagiu și pregătire profesională;

d)comunicare și imagine;

e) parteneriate, organizare și relația cu membrii;

(3) Vicepreședinții coordonează unul dintre următoarele grupuri:                                              

a) profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare,legislație,regulamente.

b) comunicare și imagine,parteneriate,organizare și relația cu membrii.

c) educaţie, stagiu şi pregătire profesională; concursuri de arhitectură.

(4) Fiecare vicepreşedinte coordonează grupul/grupurile de lucru constituit/constituite îndomeniul/domeniile său/sale de activitate, potrivit prevederilor de la alin. (2).

Art. 37– Trezorierul

(1)Trezorierul, conform cu obiectivele stabilite de consiliul de conducere teritorial, este însărcinat cu coordonarea activităţii de colectare a veniturilor şi a efectuării cheltuielilor bugetului filialei.

(2) Proiectul de buget, pregătit de serviciul de specialitate al filialei şi sub coordonarea trezorierului, se supune aprobării consiliului de conducere teritorial.

(3) Trezorierul va prezenta anual, consiliului de conducere teritorial, un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior, cel mai târziu până la data de 15 mai, potrivit raportului comisiei de cenzori.

 

Art. 38 – Şedinţele Colegiului director teritorial

(1) Colegiul director se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui filialei.

(2) Preşedintele are obligaţia de a convoca colegiul director şi la solicitarea a jumătate plus unu dintre membrii acestuia.

(3) Şedinţele sunt convocate cu cel puţin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi stabilite. Materialele suport vor fi transmise cu cel puţin 3 zile înainte de data de desfăşurare a şedinţei.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cazurile de urgenţă care impun adoptarea unei hotărâri, situaţie în care membrii Colegiului director sunt consultaţi telefonic. Ordinea de zi cuprinde un singur punct, iar votul membrilor colegiului director teritorial va fi transmis şi în scris, în format electronic.

(5) Şedinţa este considerată statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor colegiului director. La şedinţă pot participa persoane invitate de preşedintele filialei, acestea neavînd drept la deliberări şi vot.

(6) Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu majoritate simplă, incluzând în aceasta şi votul

preşedintelui.

(7) Şedinţele colegiului director sunt consemnate într-un proces-verbal de şedinţă, înregistrat, semnat şi ştampilat. Procesele-verbale ale şedinţelor vor consemna, obligatoriu, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi, după caz, numele invitaţilor şi motivul invitării, ordinea de zi propusă şi cea aprobată, un rezumat al luărilor de cuvânt şi votul pentru fiecare material supus aprobării.

(8) Procesul-verbal al fiecărei şedinţe, semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţit de materialele votate, va fi transmis membrilor filialei, membrilor consiliului de conducere teritorial şi Ordinului, în termen de cel mult 10 zile.

 

Art. 39 – Preşedintele filialei teritoriale

(1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintă filiala în relaţiile cu Ordinul, cu persoane fizice şi cu persoane juridice de drept public sau privat, putând să încheie, în numele filialei, convenţii, acorduri, parteneriate şi contracte, cu respectarea prevederilor art. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) Preşedintele filialei teritoriale are următoarele atribuţii:

a) convoacă consiliul de conducere şi colegiul director şi conduce şedinţele celor două foruri şi pe cele ale conferinţei teritoriale;

b) asigură executarea hotărârilor adoptate;

c) ordonanţează cheltuielile bugetului filialei;

d) dispune viramentul cotei către Ordin;

e) este reprezentantul legal al filialei în relaţia cu salariaţii acesteia;

f) emite deciziile de suspendare a membrilor pentru neplata cotizaţiei anuale şi de suspendare la cerere;

g) este îndreptăţit să primească toate hotărârile de sancţionare disciplinară dispuse împotriva membrilor filialei;

h) semnează hotărârile conferinţei teritoriale, hotărârile consiliului de conducere şi hotărârile colegiului director ale filialei;

i) îndeplineşte alte atribuţii privind activitatea filialei.

(3) În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă de cel mult 30 de zile,

prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreşedinţi, cu excepţia trezorierului, în ordinea

stabilită de consiliul de conducere teritorial.

(4) Procedura preluării prerogativelor va fi stabilită prin hotărâre a consiliului de conducere teritorial, odată cu alegerea membrilor colegiului director teritorial.

(5) Preşedinte ales al filialei are un mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv.

(6) Preşedintele filialei teritoriale decade de drept din această funcţie dacă:

a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunţă hotărâre definitivă de condamnare a membrului Consiliului naţional pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7) Constatarea decăderii de drept din funcţie a preşedintelui se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre, situaţie în care dispune şi convocarea conferinţei teritoriale de alegeri.

 

Art. 40 – Organizarea aparatului administrativ

(1) Organizarea aparatului administrativ al filialei se aprobă prin hotărâre a conferinţei teritoriale.

(2) Secretarul executiv al filialei este numit de colegiul director teritorial şi angajat prin concurs, cu contract individual de muncă.

(3) Secretarul executiv al filialei se bucură de stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a schimbării forurilor de conducere teritoriale.

(3) Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile secretarului executiv şi cele ale celorlalţi salariaţi ai filialei teritoriale se stabilesc prin contractele individuale de muncă, fişele de post şi regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ, aprobat de colegiul director al filialei, potrivit legislaţiei în materie.

 

Art. 41 – Evidenţele şi bazele de date ale filialei ”Nord-Est” a OAR

(1) Filiala teritorială constituie şi gestionează baza de date a membrilor săi.

(2) Filiala teritorială va constitui bazele de date, pe două secţiuni:

a) generală, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin şi

completate pe parcurs;

b) publică, reprezentând tabloul teritorial al arhitecţilor şi care cuprinde datele din Tabloul Naţional al Arhitecţilor, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor aplicate împotriva membrilor filialei, precum şi registrul de luare în evidenţă a proiectelor de arhitectură din cadrul documentaţiei supuse autorizării, proiecte elaborate de către arhitecţii/conductorii arhitecţi cu drept de semnătură, membri ai filialei.

(3) Informaţii din secţiunea publică a bazei de date pot fi postate şi pe site-ul propriu al filialei, potrivit regulamentului privind constituirea şi gestiunea bazei de date, aprobat de Consiliul naţional.

(4) Filiala are obligaţia să comunice Ordinului, până cel târziu la data de 20 ianuarie a anului în curs, tabloul teritorial final al arhitecţilor, în format electronic, în vederea întocmirii Tabloului Naţional al Arhitecţilor.

(5) La solicitarea Colegiului director al Ordinului, filiala teritorială ar obligaţia de a transmite şi alte date ale membrilor înscrişi în filială, în termen de 10 zile de la solicitarea formulată în scris de acesta.

(6) Filiala teritorială are obligaţia să furnizeze terţilor orice informaţie legată de datele înregistrate în Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în tablourile teritoriale.

(7) Se interzice filialei  transmiterea către terţi a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(8) Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.

 

Art. 42 – Comisia teritorială de cenzori

(1) Comisia teritorială de cenzori este formată din 3 membri titulari şi 2 supleanţi, dintre care 2 titulari şi 2 supleanti aleşi dintre membrii filialei de către conferinţa teritorială.Un membru titular și un membru supleant vor  fi din județul Suceava și un membru titular și un membru supleant vor fi din județul Botoșani.

(2) Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular.

(3) Comisia se întruneşte :

a)pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegerea ei şi desemnează prin vot secret președintele;

b) în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi la sfârşitul mandatului forurilor de conducere ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa teritorială;

c) în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui filialei, a consiliului de conducere teritorial, a colegiului director teritorial sau în cazul unor sesizări.

(4) Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.

(5) Persoanele alese în funcţia de membru al comisiei de cenzori au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv.

(6) Oricare dintre membrii aleşi ai comisiei teritoriale de cenzori decade de drept din această funcţie dacă:

a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b) instanţa judecătorească pronunţă hotărâre definitivă de condamnare a membrului comisiei teritoriale de cenzori pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

(7) Constatarea decăderii de drept din funcţie a membrilor comisiei teritoriale de cenzori se face de către consiliul de conducere teritorial, prin hotărâre.

Art. 43 – Atribuţiile comisiei teritoriale de cenzori

Comisia teritorială de cenzori asigură controlul financiar intern al filialei şi are următoarele atribuţii:

a) verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidenţele contabile şi certifică bilanţul filialei;

b) verifică dacă cheltuielile filialei se regăsesc în bugetul aprobat de consiliul de conducere teritorial, în hotărârile colegiului director teritorial şi în deciziile de ordonanţare emise de preşedintele filialei;

c) întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare şi le prezintă în termen de 5 zile preşedintelui, precum şi raportul anual de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei şi îl prezintă consiliului de conducere teritorial, spre aprobare;

d) întocmeşte un raport general de descărcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe perioada

mandatului şi îl prezintă conferinţei teritoriale, spre aprobare.

 

Art. 44 – Comisia teritorială de disciplină

(1) Dispoziţiile privitoare la comisia teritorială de disciplină sunt prevăzute în capitolul X al

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) Persoanele alese în comisia teritorială de disciplină au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două ori consecutiv.

 

Art. 45 – Raporturile filialelor cu Ordinul

(1) Preşedinţii filialelor teritoriale fac parte din grupul de lucru al preşedinţilor constituit la nivelul Ordinului, potrivit art. 36 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, forurile de conducere ale Ordinului emit hotărâri şi decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filialele, sub sancţiunea nulităţii, nu pot aproba hotărâri şi decizii contradictorii cu hotărârile şi deciziile aprobate de forurile de conducere ale Ordinului.

(3) Filiala teritorială are dreptul de a solicita toate documentele adoptate de forurile de conducere şi grupurile de lucru ale Ordinului, precum şi informaţii legate de acţiuni, manifestări sau demersuri realizate.

(4) Filiala este obligată să comunice Ordinului toate documentele prevăzute expres în prezentul

regulament-cadru şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

 

Art. 46 – Raporturile patrimoniale ale filialelor cu Ordinul

(1) Filiala  teritorială îşi constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.

(2) Filiala teritorială a Ordinului, entitate cu personalitate juridică, poate încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Ordinului, numai pe baza hotărârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.

 

Art. 47 – Relaţia filialei cu membrii săi

Preşedintele filialei, consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial au obligaţia de a informa toţi membrii despre întreaga activitate desfăşurată, de a menţine şi dezvolta relaţii de colaborare permanentă cu membrii filialei şi cu ceilalţi membri ai Ordinului, precum şi cu forurile de conducere ale celorlalte filiale şi cele ale Ordinului.

. 12 şi urm. din prezentul regulament-cadru.

 

 

Art. 48- Dispoziții finale

(1) Prezentul Regulament  de organizare și funcționare a Filialei Teritoriale   ”Nord-Est” se completează cu legea , Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului și Regulamentul-cadru.

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea sa de către Conferinţa teritorială extraordinară a Filialei Teritoriale ”Nord-Est” a Ordinului Arhitecților din România din 20 aprilie 2012.

(3) La data aprobării prezentului Regulament de către Conferinţa teritorială extraordinară a filialei NE  din 20 aprilie 2012, Regulamentul de organizare și funcționare a filialei aprobat de Conferinţa teritorială din 29 septembrie  2001 îşi încetează aplicabilitatea.

(4)– Filiala Teritorială Nord-Est ș Ordinului Arhitecților din Romănia va duce la îndeplinire prevedrile prezentei hotărâri.